Правила

С използването на уеб сайта BulAds, Български обяви , Вие се съгласявате и с нашите общи условия за ползване.

1. We are not responsible for the accuracy and content of ads published , every user is personally liable for the published advertisement.
2.BulAds not responsible for the ads posted on the site.
3.Incorrect or full listing will not be published .
1.Ние не носим отговорност за коректността и съдържанието на публикуваните обяви, всеки потребител носи персонална отговорност за публикуваната обява.
2.Не изплозвайте обиди и нецензорни думи, с цел запазване на чист и функционален уеб сайт, подходящ и за деца.
3.Некоректно или не пълна обява , няма да бъде публикувана.
4.Сайта е публично достояние , недоброжелатели може да се възползват от това, моля бъдете винаги нащрек.
Disclaimer
1.The information contained in this site, there may be technical inaccuracies, typographical or graphical errors.BulAds entire liability for any errors or inaccuracies in this, website is entirely excluded within all permitted by law.
2.Neither BulAds, nor any of its directors, employees or agents shall not be heldresponsibility for loss, damage or injury related to the information contained in this website.This completely excludes all liability for any loss, damage or injury,including (without limitation) direct or indirect damages or damages, loss of data, loss of revenue,lost profits, damage or loss of property, claims of third parties and others.
3.Despite the above, none of the exceptions and limitations of this Disclaimer is not intended to limit rights ,you have as a consumer under local law.
4.All trademarks, service marks and trade names used in this website belong to their respective owners. The use of any text, images, graphics,audio files and other electronic or printed materials from this website is prohibited ,without the express, permission of BulAds.
5.BulAds reserves the right to change the rules without notifying consumers, their entry into force was once posted here.
Отказ от отговорност
1.BulAds предлага този уебсайт “такъв, какъвто е” (“as is”) и не дава гаранции за каквото и да е, свързано с този уебсайт или неговото съдържание, а също така и не носи отговорност за каквото и да е в този уебсайт. В допълнение, BulAds не гарантира и не носи отговорност за точността, прецизността, пълнотата и годността за каквито и да е цели на информацията, изображенията и графиките в този уебсайт.
2.BulAds и/или всички негови служители не носи отговорност за загуби, повреди или щети, свързани с информацията, съдържаща се в този уебсайт. Това изключва напълно всякаква отговорност за каквито и да е загуби, повреди или щети, включително (но не само) директни или косвени повреди или щети, загуба на данни, загуба на приходи, пропуснати ползи, повреда или загуба на собственост, претенции на трети страни и др.
3.BulAds не носи отговорност за каквито и да е материали, до които може да се получи достъп от този уебсайт или от линкове в него. Всички препратки към линкове или продукти на трети страни не предполагат и не изискват проверка на достоверността и съдържанието им от нас,и вие приемате на своя отговорност всички рискове, свързани с тях.
4.Всички търговски марки, сервизни марки и търговски наименования, използвани в този уебсайт, принадлежат на съответните им собственици.Използването на каквито и да е текстове, изображения, графики, аудио документи и други електронни или печатни материали от този уебсайт е забранено, без изричното разрешение на BulAds.
5.BulAds си запазва правото да променя правилата, без да уведомява свойте потребители ,влизането им в сила е след като бъдат публикувани тук.
Декларация за поверителност
Често задавани въпроси
Copyrights© BulAds® 2015 All Rights reserved